مرکز آموزش علمی- کاربردی شرکت پیگیر http://www.paygir.org 2018-06-17T15:58:01+01:00 text/html 2016-12-31T10:10:10+01:00 www.paygir.org روابط عمومی سرفصل رشته های مرکز http://www.paygir.org/post/70 <font size="2">جهت دریافت سرفصل رشته های مرکز بر روی لینک های زیر کلیک نماید:</font><br><br><font color="#FF0000" size="2">سرفصل رشته های مقطع کاردانی</font><br><font color="#006600"><a href="http://curriculums.uast.ac.ir/mo/kd.mo.08.pdf" target="" title="">کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار</a><br><a href="http://curriculums.uast.ac.ir/mo/kd.mo.22.pdf" target="_blank" title="">کاردانی حرفه ای بازاریابی</a><br><a href="http://curriculums.uast.ac.ir/mo/kd.mo.33.pdf" target="_blank" title="">کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی</a><br><a href="http://curriculums.uast.ac.ir/mo/kd.mo.35.pdf" target="_blank" title="">کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی</a><br><a href="http://curriculums.uast.ac.ir/Archive/New/Kd/ke/kd.ke.33.pdf" target="_blank" title="">کاردانی حرفه ای بهداشتیاری دامپزشکی</a><br><a href="http://curriculums.uast.ac.ir/Archive/New/Kd/ke/kd.ke.34.pdf" target="_blank" title="">کاردانی حرفه ای بهداشت محصولات دامی</a><br><a href="http://curriculums.uast.ac.ir/Archive/New/Kd/ke/kd.ke.36.pdf" target="_blank" title="">کاردانی حرفه ای علوم آزمایشگاهی دامپزشکی</a><br><a href="http://curriculums.uast.ac.ir/Archive/New/Kd/ke/kd.ke.29.pdf" target="_blank" title="">کاردانی فنی دامپروری-پرورش صنعتی طیور</a><br><a href="http://curriculums.uast.ac.ir/Archive/New/Kd/ke/kd.ke.03.pdf" target="_blank" title="">کاردانی فنی صنایع غذایی-گوشت و فراورده های گوشتی</a><br><a href="http://curriculums.uast.ac.ir/Archive/New/Kd/ke/kd.ke.17.pdf" target="_blank" title="">کاردانی فنی گیاهپزشکی</a><br><a href="http://curriculums.uast.ac.ir/Archive/New/Kd/ke/kd.ke.60.pdf" target="_blank" title="">کاردانی فنی شیلات-فراوری محصولات شیلاتی</a><br></font><br><br><font color="#FF0000" size="2">سرفصل رشته های مقطع کارشناسی</font><br><font color="#006600"><a href="http://curriculums.uast.ac.ir/ksh.mo/ksh.mo.22.pdf" target="_blank" title="">کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی</a><br><a href="http://curriculums.uast.ac.ir/ksh.mo/ksh.mo.19.pdf" target="_blank" title="">کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی</a><br><a href="http://curriculums.uast.ac.ir/ksh.fa/ksh.fa.22.pdf" target="_blank" title="">کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری</a><br><a href="http://curriculums.uast.ac.ir/Archive/New/Ksh/ke/ksh.ke.01.pdf" target="_blank" title="">کارشناسی حرفه ای بهداشت مواد غذایی با منشا دامی</a><br><a href="http://curriculums.uast.ac.ir/Archive/New/Ksh/ke/ksh.ke.02.pdf" target="_blank" title="">مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی طیور</a><br><a href="http://curriculums.uast.ac.ir/Archive/New/Ksh/ke/ksh.ke.26.pdf" target="_blank" title="">مهندسی فناوری صنایع بسته بندی محصولات کشاورزی</a><br><a href="http://curriculums.uast.ac.ir/Archive/New/Ksh/ke/ksh.ke.37.pdf" target="_blank" title="">مهندسی فناوری صنایع غذایی-گوشت و فراورده های گوشتی</a><br></font> text/html 2016-08-28T10:34:05+01:00 www.paygir.org روابط عمومی تماس با مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر http://www.paygir.org/post/68 <p style="DIRECTION: rtl" align="right"><b><font size="2"><strong>آدرس :<br></strong></font></b></p><b> </b><p align="center"><b>استان گلستان ، گرگان ، کوی افسران ، پلاک 23&nbsp;</b></p><b> </b><p align="center"><b>مرکز آموزش علمی- کاربردی شرکت پیگیر</b></p><b> </b><p align="right"><b>&nbsp;</b></p><b> </b><p align="right"><b><font size="2"><strong>تلفن :</strong></font></b> </p><b> </b><p align="center"><b>پیش شماره استان گلستان :&nbsp; 017</b></p><b> </b><p style="" align="center"><b>شماره تلفن گویای مرکز (خطوط متعدد)<br></b></p><p align="center"><font color="#CCCCCC"><font color="#000000"><b>32433133</b></font><br></font></p><font color="#CCCCCC"> </font> text/html 2016-08-28T05:46:55+01:00 www.paygir.org روابط عمومی رشته های جدید مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر http://www.paygir.org/post/69 <font class="text4">رشته های <b><font color="#009900">جدید</font></b> مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 :<br><br><font color="#FF0000">- کاردانی فنی شیلات - فراوری محصولات شیلاتی<br>- کاردانی فنی گیاه پزشکی<br><br></font></font><font class="text4">ثبت نام از هم اکنون در حال انجام است</font> text/html 2016-05-23T07:11:48+01:00 www.paygir.org روابط عمومی مجموعه قوانین و مقررات دانشگاه جامع علمی کاربردی http://www.paygir.org/post/66 <div align="center"><a href="http://gl.uast.ac.ir/uploads/1394-10-22.pdf" target="" title=""><img alt="مجموعه قوانین و مقررات آموزشی" src="http://gl.uast.ac.ir/uploads/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%861.jpg"></a></div> text/html 2016-05-22T07:19:01+01:00 www.paygir.org روابط عمومی کاربرگ های آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی http://www.paygir.org/post/67 <div align="center"><a href="http://gl.uast.ac.ir/uploads/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87%D8%A7.pdf" target="" title=""><img alt="کاربرگ های آموزشی" src="http://gl.uast.ac.ir/uploads/untitled_5802.jpg" height="149" width="329"></a></div> text/html 2016-02-24T11:38:29+01:00 www.paygir.org روابط عمومی رشته های زیرگروه مدیریت مرکز http://www.paygir.org/post/60 رشته های <b><font color="#006600">زیرگروه مدیریت</font></b> مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر&nbsp;:<br><br><font color="#FF0000">- کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار<br></font><font color="#FF0000"><br></font>ثبت نام از هم اکنون در حال انجام است text/html 2015-07-21T07:54:30+01:00 www.paygir.org روابط عمومی رشته های زیرگروه دامپزشکی مرکز http://www.paygir.org/post/55 رشته های <b><font color="#006600">زیرگروه دامپزشکی</font></b> مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر :<br><br><font color="#FF0000">- کاردانی حرفه ای علوم آزمایشگاهی دامپزشکی<br>- کاردانی حرفه ای بهداشتیاری دامپزشکی<br>- کاردانی حرفه ای بهداشت محصولات دامی<br>- کارشناسی حرفه ای بهداشت مواد غذایی با منشا دامی</font><br><br>ثبت نام از هم اکنون در حال انجام است<br> text/html 2015-07-21T07:53:57+01:00 www.paygir.org روابط عمومی رشته های زیرگروه صنایع غذایی مرکز http://www.paygir.org/post/56 <font class="text4">رشته های <b><font color="#009900">زیرگروه صنایع غذایی</font></b> مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر&nbsp;<font color="#006600"></font>:<br><br><font color="#FF0000">- کاردانی فنی صنایع غذایی - گوشت و فراورده های گوشتی<br>- مهندسی فناوری </font></font><font class="text4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font color="#FF0000">صنایع غذایی - گوشت و فراورده های گوشتی</font></font></font><br></font><font class="text4"><font class="text4"><font color="#FF0000">- مهندسی فناوری </font></font><font class="text4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font color="#FF0000">صنایع بسته بندی محصولات کشاورزی<br></font></font></font></font><br>ثبت نام از هم اکنون در حال انجام است</font> text/html 2015-07-21T07:52:26+01:00 www.paygir.org روابط عمومی رشته های زیرگروه دامپروری مرکز http://www.paygir.org/post/57 <font class="text4">رشته های <font color="#006600"><b>زیرگروه دامپروری</b></font> مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر&nbsp;<font color="#006600"></font>:<br><br><font color="#FF0000">- کاردانی فنی دامپروری - پرورش صنعتی طیور<br>- مهندسی فناوری دامپروری - پرورش صنعتی طیور</font><br><br>ثبت نام از هم اکنون در حال انجام است</font> text/html 2015-07-21T07:50:49+01:00 www.paygir.org روابط عمومی رشته های زیرگروه حسابداری مرکز http://www.paygir.org/post/59 رشته های <b><font color="#006600">زیرگروه حسابداری</font></b> مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر&nbsp;<font color="#006600"></font>:<br><br><font color="#FF0000">- کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابداری مالی<br>- کاردانی حرفه ای </font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000">حسابداری - حسابداری صنعتی</font><br>- کارشناسی حرفه ای </font><font color="#FF0000">حسابداری - حسابداری مالی</font><br><font color="#FF0000">- کارشناسی حرفه ای </font><font color="#FF0000">حسابداری - حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی<br><br></font>ثبت نام از هم اکنون در حال انجام است<br>